ด่วนมาก !!!  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทในกลุ่ม จะสนับสนุนทุนการศึกษา   เพื่อบุตรหลานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ บุตรหรือผู้อยู่ในอุปการะของข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน    บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานจ้างเหมาบริการ ทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ        ### เกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559  ::    ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช.