วิสัยทัศน์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม หลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2562