ด่วน! เกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559  ::    ::: การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี    เพื่อรับโล่และประกาศเกียรติบัตร เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ศธ. :::   ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช.