ด่วน! เกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559  ::    ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช.