Print
Category: เกี่ยวกับเรา
Hits: 1233

วิสัยทัศน์
                “สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 เป็นหน่วยงานในการส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการในพื้นที่”

 

พันธกิจ
     1) ขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
     2) สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
     3) ส่งเสริม ประสานและพัฒนาการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย แบบร่วมมือและบูรณาการ ด้วยการสร้างภาคีเครือข่าย
     4) ประสาน และอำนวยการหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบ ให้เกิดความเป็นเอกภาพ