ประเด็นยุทธศาสตร์
      1) จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่
      2) พัฒนาระบบสนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
      3) ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพ
      4) พัฒนาความร่วมมือของหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่
เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ : หน่วยงานมียุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
     กลยุทธ์ :
     1) พัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในระดับภาคเป็นปัจจุบันและทันต่อการใช้งาน
     2) จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทาง การพัฒนาประเทศ สร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
     3) สร้างกลไกการสื่อสาร เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบสนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ : มีระบบสนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
     กลยุทธ์ :
    1) ประสานการดำเนินงานการขับเคลื่อนตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    2) กำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ โดยใช้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ : ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
    กลยุทธ์ : มีภาคีเครือข่ายความร่วมมือร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาความร่วมมือของหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ : มีระบบการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
    กลยุทธ์ :
    1) กำหนดผู้ประสานงานในหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
    2) กำกับ ติดตาม เร่งรัดและตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่
    3) ให้คำแนะนำ และประสานการช่วยเหลือหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบ

   
© สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 เลขที่ 100/1 หมู่ที่ 15 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-238766 โทรสาร 043-238767 Webmaster : Darunee Putthaiwat, E-mail : dongthong.da@gmail.com