สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำแนกตามแผนงาน แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม งบรายจ่ายและรายการ ดังนี้

                                                                                                                                                                    (หน่วย : บาท)

1.

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

1,674,600  

 

ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา

1,674,600

 

กิจกรรมการดำเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์

1,286,700

 

งบดำเนินงาน

1,216,400

 

  1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,000,000

 

  2) ค่าสาธารณูปโภค

216,400

 

งบรายจ่ายอื่น

70,300

 

  1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

70,300

 

กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค

387,900

 

งบรายจ่ายอื่น

387,900

 

   1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด

192,600

 

   2) ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์

195,300

2.

แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2,318,020

 

โครงการปรับปรุงระบบการเรียนรู้

2,068,020

 

งบรายจ่ายอื่น

2,068,020

 

   1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

1,400,000

 

   2) ค่าใช้จ่ายโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด

668,020

 

โครงการปรับปรุงส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคน

100,000

 

งบรายจ่ายอื่น

100,000

 

   1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและการพัฒนากำลังคนระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ

100,000

 

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

150,000

 

งบรายจ่ายอื่น

150,000

 

  1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3)

150,000

 

 

 

 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

3,992,620

   
© สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 เลขที่ 100/1 หมู่ที่ 15 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-238766 โทรสาร 043-238767 Webmaster : Darunee Putthaiwat, E-mail : dongthong.da@gmail.com