นายอรรถพล  ตรึกตรอง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 12

   
       
   

นางวัลลีย์  ศรีรัตน์
นักวิชาการศึกษาเชี่่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่
รองศึกษาธิการภาค 12

   
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา  กลุ่มพัฒนาการศึกษา กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล กลุ่มบริหารงานบุคคล
 

น.ส.สุธาสินี  ดีกุดตุ้ม
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการพิเศษ 

 นางดารุณี  พุทไธวัฒน์
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
นางปรียาดา  สุขสว่าง
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการพิเศษ 
น.ส.น้ำฝน  อรรคฮาด
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการพิเศษ 
 ว่าที่ ร.อ.ทินกร ศรีนาง
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
น.ส.ละออ  ชัยภูมิ
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
น.ส.รมณียา  นาสมผล
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ 
นางนิตยา  วุฒิพิสิฐ
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ 
นายสยามพงษ์ วงศ์สุวรรณ
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ 
 นายรัฐพงษ์ หาปู่ทน
นิติกร
ชำนาญการพิเศษ
         
 นายสุเนตร วรรณปลั่ง
พนักงานขับรถยนต์
นางณัฐยา  สีหะวงษ์
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ 
นางพิศมัย  สุนประสพ
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ 
  นายกฤษณเทพ สำเริง
นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ 
     
 นายสามารถ          น.ส.นริศรา  อรรคฮาต
นิติกรปฏิบัติการ
         
น.ส.กัลยา  เชียงสาย
ลูกจ้างชั่วคราว
       
         

 

   
© สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 เลขที่ 100/1 หมู่ที่ 15 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-238766 โทรสาร 043-238767 Webmaster : Darunee Putthaiwat, E-mail : dongthong.da@gmail.com