ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน

 

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณราจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562

 

เอกสารประกอบการประชุมการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค(ภาคเหนือ)ของกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 15-16 พย. 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่ ภูคำ อ.เมือง เชียงใหม่

 

เอกสารประกอบการประชุมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค

 

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

10 ยุทธศาสตร์หลักในการยกระดับและพัฒนาการจัดการศึกษาไทย 

 

แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

 

ยุทธจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 2562

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

 

 

 

   
© สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 เลขที่ 100/1 หมู่ที่ 15 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-238766 โทรสาร 043-238767 Webmaster : Darunee Putthaiwat, E-mail : dongthong.da@gmail.com