Print
Category: กลุ่มงานภายใน
Hits: 327

ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน

 

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณราจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562

 

เอกสารประกอบการประชุมการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค(ภาคเหนือ)ของกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 15-16 พย. 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่ ภูคำ อ.เมือง เชียงใหม่

 

เอกสารประกอบการประชุมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค

 

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

10 ยุทธศาสตร์หลักในการยกระดับและพัฒนาการจัดการศึกษาไทย 

 

แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

 

ยุทธจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 2562

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)