Print
Category: กลุ่มงานภายใน
Hits: 339

กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์

 

การประชุมปฏิบัติการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุมศึกษา

 

รายงานผลโครงการฝึกอบรมหลักสูตร : สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ร้อยแก่นสารสินธุ์