คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.1828/2560 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เรื่อง นโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.1754/2560 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ

 

ดร.อรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานทางการศึกษาและมอบนโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

 

ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

 

ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

 

ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

 

   
© สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 เลขที่ 100/1 หมู่ที่ 15 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-238766 โทรสาร 043-238767 Webmaster : Darunee Putthaiwat, E-mail : dongthong.da@gmail.com