**หมายเหตุ ความสมบูรณ์ของข้อมูล ร้อยละ 90 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558) การจำแนกข้อมูลนักเรียนรายจังหวัด จำแนกตามที่ตั้งสถานศึกษา ไม่ได้จำแนกตามภูมิลำเนาที่นักเรียน มีชื่ออยู่ในสำเนาทะเบียนบ้าน ประมวลผล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 โดย กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02-2819809 ต่อ 441-443 โทรสาร 02-2829241

 

   
© สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 เลขที่ 100/1 หมู่ที่ 15 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-238766 โทรสาร 043-238767 Webmaster : Darunee Putthaiwat, E-mail : dongthong.da@gmail.com