Print
Category: ข้อมูลสารสนเทศ
Hits: 418

**หมายเหตุ ความสมบูรณ์ของข้อมูล ร้อยละ 90 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558) การจำแนกข้อมูลนักเรียนรายจังหวัด จำแนกตามที่ตั้งสถานศึกษา ไม่ได้จำแนกตามภูมิลำเนาที่นักเรียน มีชื่ออยู่ในสำเนาทะเบียนบ้าน ประมวลผล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 โดย กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02-2819809 ต่อ 441-443 โทรสาร 02-2829241