หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ 4 จังหวัด จำนวน 30 แห่ง ดังนี้
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
     1) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด (ขนาดใหญ่)
     2) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น (ขนาดใหญ่พิเศษ)
     3) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม (ขนาดใหญ่)
     4) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (ขนาดใหญ่)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) จำนวน 14 เขต ได้แก่
    1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
    2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
    3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
    4) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
    5) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
    6) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
    7) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
    8) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
    9) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
   10) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
   11) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
   12) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
   13) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
   14) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
   1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (ร้อยเอ็ด)
   2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (ขอนแก่น)
   3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)
   4) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (กาฬสินธุ์)
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
   1) สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
   2) สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น
   3) สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
   4) สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงาน กศน.จังหวัด จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
   1) สำนักงาน กศน. จังหวัดร้อยเอ็ด
   2) สำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น
   3) สำนักงาน กศน. จังหวัดมหาสารคาม
   4) สำนักงาน กศน. จังหวัดกาฬสินธุ์

   
© สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 เลขที่ 100/1 หมู่ที่ 15 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-238766 โทรสาร 043-238767 Webmaster : Darunee Putthaiwat, E-mail : dongthong.da@gmail.com