Print
Category: ข้อมูลสารสนเทศ
Hits: 2462

หน่วยงาน

สถานศึกษา (แห่ง)

ครูฯ
(คน)

นักเรียน
(คน)

สำนักงานศึกษาธิการภาค 12

3,764

50,172

910,668

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

975

12,681

185,987

 1. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

952

12,681

177,989

 1.1  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

855

11,951

149,459

 

 

      1) สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

236

3,342

28,350

 

 

      2) สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

340

3,261

38,503

 

 

      3) สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

217

2,563

26,762

 

 

      4) สพม. 27

60

2,772

46,641

 

 

      5) สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

2

13

9,203

 

 

1.2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา เอกชน (สช.)

55

 

 

 

 

1.3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

20

730

18,630

 

 

1.4 สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด

20

 

 

 

 

1.5 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

2

 

 

 

 

     2) สถาบันอุดมศึกษา : ภาครัฐ

2

 

9,900

 

2. ส่วนราชการอื่น

23

 

 

 

 

2.1 กระทรวงมหาดไทย (มท.)

9

 

7,998

 

 

      1) อบจ.

1

 

1,063

 

 

      2) เทศบาล

8

 

6,935

 

 

2.2 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

14

 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

1,363

16,662

327,161

 

1. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

1,307

16,662

297,514

 

 

1.1  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

1,106

14,300

199,853

 

 

      1) สพป.ขอนแก่น เขต 1

172

2,600

24,907

 

 

      2) สพป.ขอนแก่น เขต 2

210

1,815

21,822

 

 

      3) สพป.ขอนแก่น เขต 3

194

1,603

17,805

 

 

      4) สพป.ขอนแก่น เขต 4

182

1,919

21,426

 

 

      5) สพป.ขอนแก่น เขต 5

260

2,732

34,225

 

 

      6) สพม.เขต 25

84

3,548

61,358

 

 

      7) สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

4

83

18,310

 

 

1.2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

138

 

 

 

 

1.3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

26

1,383

45,765

 

 

1.4 สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น

26

979

 

 

 

1.5 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

11

 

 

 

 

     1) โรงเรียนสาธิต

2

 

 

 

 

     2) สถาบันอุดมศึกษา

9

 

 

 

 

         2.1) สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ

6

 

46,756

 

 

         2.2) สถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชน

3

 

5,140

 

2. ส่วนราชการอื่น

56

 

29,647

 

 

2.1 กระทรวงมหาดไทย (มท.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

30

 

29,647

 

 

      1) อบจ. 

19

 

11,342

 

 

      2) เทศบาล

11

 

18,305

 

 

2.2 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

26

 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

699

8,269

206,630

 

1. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

662

8,056

195,658

 

 

1.1  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

609

7,424

110,242

 

 

      1) สพป.มหาสารคาม  เขต 1

201

1,988

24,035

 

 

      2) สพป.มหาสารคาม  เขต 2

225

2,129

25,394

 

 

      3) สพป.มหาสารคาม  เขต 3

147

1,434

18,761

 

 

      4) สพม.เขต 26

35

1,873

32,618

 

 

      5) สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

1

 

9,434

 

 

1.2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

31

 

 

 

 

1.3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

6

672

23,262

 

 

1.4 สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม

13

   

 

 

1.5 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

3

   

 

 

     1) โรงเรียนสาธิต

1

   

 

 

     2) สถาบันอุดมศึกษา : ภาครัฐ

2

 

62,154

 

2. ส่วนราชการอื่น

37

173

10,972

 

 

2.1 กระทรวงมหาดไทย (มท.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

27

 

10,115

 

 

      1) อบจ. 

20

 

5,659

 

 

      2) เทศบาล

7

 

4,456

 

 

2.2 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

10

173

857

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

727

12,560

190,890

 

1. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

698

11,683

177,747

 

 

1.1  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

608

9,973

102,777

 

 

      1) สพป.กาฬสินธุ์  เขต 1

185

1,984

23,191

 

 

      2) สพป.กาฬสินธุ์  เขต 2

175

2,113

20,937

 

 

      3) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

198

2,491

28,104

 

 

      4) สพม.เขต 24

55

2,090

33,382

 

 

      5) สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

2

18

488

 

 

1.2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

53

1,171

20,269

 

 

1.3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

18

606

13,186

 

 

1.4 สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์

18

576

32,965

 

 

1.5 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

1

 

 

 

 

     1) สถาบันอุดมศึกษา : ภาครัฐ

1

634

5,225

 

2. ส่วนราชการอื่น

29

877

13,143

 

 

2.1 กระทรวงมหาดไทย (มท.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

29

711

11,503

 

 

      1) อบจ. 

14

** 

9,117

 

 

      2) เทศบาล

4

 **

2,386

 

 

2.2 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

10

84

856

 

 

2.3 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

1

82

784

** ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560 **อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจฯ**