สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมทุกจังหวัดและทุกสังกัด วิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ วิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (51.98) และวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด คือ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (22.40) ซึ่งหากจำแนกรายสังกัด พบว่า นักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โรงเรียนสาธิต) มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ทุกวิชา ทุกระดับชั้น โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (64.15) และนักเรียนสังกัดสถาบันพัฒนศิลป์ มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดในวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (16.62) 

 

   
© สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 เลขที่ 100/1 หมู่ที่ 15 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-238766 โทรสาร 043-238767 Webmaster : Darunee Putthaiwat, E-mail : dongthong.da@gmail.com