Print
Category: ข้อมูลสารสนเทศ
Hits: 585

           สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมทุกจังหวัดและทุกสังกัด วิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ วิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (51.98) และวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด คือ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (22.40) ซึ่งหากจำแนกรายสังกัด พบว่า นักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โรงเรียนสาธิต) มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ทุกวิชา ทุกระดับชั้น โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (64.15) และนักเรียนสังกัดสถาบันพัฒนศิลป์ มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดในวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (16.62)