ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทางด้านอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2559 ระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 พบว่า นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2 มีคะแนนเฉลี่ยด้านประยุกต์ใช้หลักศีลธรรม จริยธรรม สิทธิ หน้าที่พลเมือง เศรษฐกิจ และค่านิยมที่พึงประสงค์ในงานอาชีพและสังคม สูงกว่าระดับประเทศ (45.70) ส่วนด้านอื่นๆ มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ เรียงจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านพัฒนาบุคลิกภาพและสุขลักษณะโดยใช้หลักการและกระบวนการด้านสุขศึกษาและพลศึกษา(46.91) สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันและเพื่อพัฒนางานอาชีพ(39.37) แก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์(36.87) แก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์(24.61) และด้านการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและเพื่อพัฒนางานอาชีพ(23.06) จำแนกตามระดับจังหวัด พบว่า นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2 เรียงตามคะแนนเฉลี่ยรวมทุกด้านจากมากไปน้อย ดังนี้ จังหวัดมหาสารคาม(36.51) จังหวัดขอนแก่น(36.45) จังหวัดร้อยเอ็ด(36.38) และจังหวัดกาฬสินธุ์(34.99) หากพิจารณารายด้านแล้ว พบว่า นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2 ในแต่ละจังหวัดมีคะแนนเฉลี่ยด้านพัฒนาบุคลิกภาพและสุขลักษณะโดยใช้หลักการและกระบวนการด้านสุขศึกษาและพลศึกษาสูงกว่าระดับประเทศ จำนวน 3 จังหวัด เรียงจากมากไปน้อย ดังนี้ จังหวัดขอนแก่น(47.93) จังหวัดมหาสารคาม(47.84) จังหวัดร้อยเอ็ด(47.15) และจังหวัดกาฬสินธุ์(44.53 ; ต่ำกว่าระดับประเทศ) และด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดคือด้านการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและเพื่อพัฒนางานอาชีพ(22.27 ; จังหวัดร้อยเอ็ด)

   
© สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 เลขที่ 100/1 หมู่ที่ 15 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-238766 โทรสาร 043-238767 Webmaster : Darunee Putthaiwat, E-mail : dongthong.da@gmail.com