ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2559  ระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค 12  เรียงตามรายวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ภาษาไทย(50.00)  เศรษฐกิจพอเพียง(44.13) สังคมศึกษา(41.98)  ทักษะการเรียนรู้(40.57)  สุขศึกษา พลศึกษา(36.14)  ศาสนา และหน้าที่พลเมือง(36.08)  ทักษะการขยายอาชีพ(30.73)  ช่องทางการขยายอาชีพ(30.01)  การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม(29.70)  วิทยาศาสตร์(29.66)  ศิลปะศึกษา(27.81)  ภาษาอังกฤษ(27.51)  คณิตศาสตร์(23.81)  และพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง(23.42)  จำแนกตามระดับจังหวัด พบว่า นักศึกษานอกระบบฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรียงลำดับตามจังหวัดมีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาจากมากไปน้อย ดังนี้  จังหวัดมหาสารคาม(35.84)  จังหวัดร้อยเอ็ด(34.81)  จังหวัดกาฬสินธุ์(33.26) และจังหวัดขอนแก่น(32.08) 

   
© สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 เลขที่ 100/1 หมู่ที่ 15 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-238766 โทรสาร 043-238767 Webmaster : Darunee Putthaiwat, E-mail : dongthong.da@gmail.com