ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ปีการศึกษา 2559 ระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 เรียงตามรายวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกจังหวัดจากมากไปน้อย ดังนี้ ธรรม(34.42) วินัย(34.20) ภาษาบาลี(33.04) และพุทธประวัติ(31.41) จำแนกตามระดับจังหวัด พบว่า ผู้เรียนแต่ละจังหวัดเรียงมีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาเรียงลำดับจากมากไปน้อย ดังนี้ จังหวัดมหาสารคาม(34.53) จังหวัดขอนแก่น(33.15) จังหวัดร้อยเอ็ด(33.06) และจังหวัดกาฬสินธุ์(32.33)

   
© สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 เลขที่ 100/1 หมู่ที่ 15 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-238766 โทรสาร 043-238767 Webmaster : Darunee Putthaiwat, E-mail : dongthong.da@gmail.com