ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) ปีการศึกษา 2559 ระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 เรียงตามรายวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกจังหวัดจากมากไปน้อย ดังนี้ พุทธประวัติ(36.94) ภาษาบาลี(30.26) วินัย(29.52) และธรรม(29.41) จำแนกตามระดับจังหวัด พบว่า ผู้เรียนแต่ละจังหวัดเรียงมีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาเรียงลำดับจากมากไปน้อย ดังนี้ จังหวัดขอนแก่น(33.58) จังหวัดร้อยเอ็ด(32.18) จังหวัดมหาสารคาม(30.49) และจังหวัดกาฬสินธุ์(29.87)

   
© สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 เลขที่ 100/1 หมู่ที่ 15 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-238766 โทรสาร 043-238767 Webmaster : Darunee Putthaiwat, E-mail : dongthong.da@gmail.com