ประชากรและแรงงาน

         พื้นที่ของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ในความรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 มีประชากรทั้งสิ้น 5.05 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23.09 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือร้อยละ 7.74 ของประเทศ โดยแบ่งออกเป็นชาย 2.50 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 49.58 หญิง 2.55 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 50.42 ของประชากรกลุ่มจังหวัด จังหวัดขอนแก่นมีประชากรมากที่สุด จำนวน 1.79 ล้านคน รองลงมาเป็นจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 1.30  ล้านคน และจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 0.98 ล้านคน จังหวัดมหาสารคามมีประชากรน้อยที่สุดในกลุ่มจังหวัด  จำนวน 0.96 ล้านคน มีความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 160.52 คน/ตารางกิโลเมตร โดยจังหวัดมหาสารคามมีความหนาแน่นของประชากรสูงที่สุดที่ 181.53 คน/ตารางกิโลเมตร รองลงมาได้แก่จังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด และจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความหนาแน่นของประชากรน้อยที่สุดในกลุ่มจังหวัดที่ 151.78 คนต่อตารางกิโลเมตร จะพบว่าจำนวนประชากรกลุ่มจังหวัดฯที่อยู่ในวัยแรงงาน 3.61 ล้านคน เป็นชาย 1.72 ล้านคน หญิง 1.88 ล้านคน หรือร้อยละ 24.34 ของกำลังแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 6.60 ของกำลังแรงงานทั้งประเทศ

 ตารางแสดงอัตราการเพิ่ม/ลดของประชากรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

อัตราการเพิ่ม/ลด ของประชากร (คน)

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

จำนวน

เพิ่ม/ลด

จำนวน

เพิ่ม/ลด

จำนวน

เพิ่ม/ลด

จำนวน

เพิ่ม/ลด

จำนวน

เพิ่ม/ลด

กลุ่มจังหวัดฯ

4,992,515

0.42

5,013,619

0.33

5,030,287

0.27

5,043,862

0.26

5,055,980

0.24

กาฬสินธุ์

981,655

0.35

985,084

-0.11

984,030

0.09

984,907

0.08

985,203

0.03

ขอนแก่น

1,766,066

0.49

1,774,816

0.38

1,781,655

0.47

1,790,049

0.47

1,798,014

0.44

มหาสารคาม

939,736

0.57

945,149

1.10

955,644

0.51

960,588

0.52

964,597

0.42

ร้อยเอ็ด

1,305,058

0.27

1,308,570

0.33

1,308,958

-0.05

1,308,318

-0.05

1,308,166

-0.01

 ที่มา : สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ทะเบียนราษฎร์,2558)                 

         อัตราการเพิ่มลดของประชากรเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปีของกลุ่มจังหวัด มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2587 มีอัตราลดลงร้อยละ 0.24 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า

 

        ขอบขอบคุณที่มา : สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง, 2560. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (พ.ศ. 2561-2564). 

   
© สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 เลขที่ 100/1 หมู่ที่ 15 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-238766 โทรสาร 043-238767 Webmaster : Darunee Putthaiwat, E-mail : dongthong.da@gmail.com