1 .ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (Gross Provincial Cluster Product : GPCP)

          เศรษฐกิจในภาพรวมของกลุ่มจังหวัด โดยพิจารณาจากผลิตภัณฑ์มวลรวม พื้นที่กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (Gross provincial cluster product : GPCP) พบว่ามีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2557 มีมูลค่าเท่ากับ 354,584 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 อัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจปี  2553 - 2557 GPCP เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 2.93 ภาคการเกษตรมีมูลค่าเท่ากับ 67,242 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.96 ของ GPCP ภาคการเกษตรมีอัตราเติบโต เฉลี่ยร้อยละ -12.9 นอกภาคการเกษตร มีมูลค่าเท่ากับ 287,342 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.03 ของ GPCP โดยมีสาขาการค้าและบริการ มีมูลค่ามากเป็นอันดับหนึ่ง คิดเป็นร้อยละ 54.64 รองลงมาคือ สาขาอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 26.40 และสาขาเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 18.96 ตามลำดับ นอกภาคเกษตรมีอัตราเติบโต เฉลี่ยร้อยละ 1.3 และมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดต่อหัวประชากรอยู่ที่  77,496 บาท/คน/ปี รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรลดลง โดยในปี 2557 ลดลงจากปี 2556 คิดเป็นร้อยละ -1.62 (ปี 2556 มีมูลค่าเท่ากับ 78,753 ล้านบาท)

แสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ณ ราคาประจำปี  ระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 2557

                                                                           หน่วย : ล้านบาท

 
 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557

         ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดต่อหัวประชากร (Per provincial cluster product per capita) ของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ปี 2557 มีมูลค่าเท่ากับ 77,496 บาท/คน/ปี อยู่ในอันดับที่ 12 ของ 18 กลุ่มจังหวัด และเป็นอันดับที่ 1 ของกลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวลดลงจากปี 2556 จำนวน 1,257 บาท (คิดเป็นร้อยละ – 1.60)  กลุ่มจังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดต่อหัวสูงสุด คือ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง (300,259 บาท) และกลุ่มจังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดต่อหัวต่ำสุด คือ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (58,950 บาท) สำหรับจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดพื้นที่ในความรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวสูงสุด คือ จังหวัดขอนแก่น (107,565 บาท) รองลงมาได้แก่ ร้อยเอ็ด (61,933 บาท) มหาสารคาม (58,727 บาท) และกาฬสินธุ์ (55,879 บาท) ตามลำดับ

 

ตารางแสดงรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางระหว่างปี 2553-2557

 หน่วย : บาท

กลุ่มจังหวัด/จังหวัด

GRP/GDP

2553

2554

 

2555

 

2556

2557

การเปลี่ยนแปลง (+/-)
ปี 2557 และปี 2556

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

63,039

66,605

75,392

78,753

77,496

- 1,257

กาฬสินธุ์

42,406

48,321

52,811

56,120

55,879

- 241

ขอนแก่น

87,463

92,410

107,166

106,982

107,565

583

มหาสารคาม

49,171

51,968

56,256

62,177

58,727

- 3,450

ร้อยเอ็ด

52,316

52,127

58,205

65,462

61,933

- 3,529

ที่มา : ประมวลข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูล GPP ของสำนักบัญชีประชาชาติ, สศช.

    กราฟแสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม ณ ราคาประจำปี และ รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2557

 

2. รายได้เฉลี่ยต่อหัว (Per capita GRP)

     รายได้เฉลี่ยต่อหัวเพิ่มขึ้นแต่ยังแตกต่างจากค่าเฉลี่ยของประเทศ ส่งผลให้ระดับรายได้ยังต่ำอยู่ ในปี 2556 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางมี GRP เฉลี่ย 80,379 บาทต่อคน เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ที่มีค่าเฉลี่ย 75,392 บาท หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 4,987 บาทต่อปี ซึ่งยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศร้อยละ 58.44  แต่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของภาคร้อยละ 7.8 กลุ่มจังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวสูงสุด ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (75,194 บาท) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่ำสุด (64,273 บาท) สำหรับจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวสูงสุด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น (109,556 บาท)  ร้อยเอ็ด (65,868บาท) มหาสารคาม (63,001 บาท) และกาฬสินธุ์    มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่ำที่สุด (58,106 บาท)

 

ขอบขอบคุณที่มา : สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง, 2560. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (พ.ศ. 2561-2564).  

   
© สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 เลขที่ 100/1 หมู่ที่ 15 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-238766 โทรสาร 043-238767 Webmaster : Darunee Putthaiwat, E-mail : dongthong.da@gmail.com