Print
Category: ข้อมูลสารสนเทศ
Hits: 1253

1. โครงสร้างพื้นฐาน

     การคมนาคมขนส่ง กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางมีเส้นทางการขนส่งที่สำคัญ คือ ทางอากาศ มีสนามบินภายในประเทศ 2 แห่ง ได้แก่ ขอนแก่น และร้อยเอ็ด ทางบก มีโครงข่ายถนนครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด คือ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด ซึ่งเชื่อมโยงสู่ภาคอื่นๆ ของประเทศได้อย่างสะดวกและรวดเร็วตามเส้นทางถนนทางหลวงหมายเลข 2  (มิตรภาพ) ดังนี้คือ 

            ทางหลวงหมายเลข 2 : สระบุรี – นครราชสีมา-ขอนแก่น-อุดรธานี-หนองคาย

            ทางหลวงหมายเลข 12 : ขอนแก่น – เพชรบูรณ์

            ทางหลวงหมายเลข 23 : แยกจากทางหลวงหมายเลข 2 ผ่านอำเภอบ้านไผ่ (ขอนแก่น) – มหาสารคาม

            ทางหลวงหมายเลข 201 : ขอนแก่น – ชัยภูมิ - เลย

           ทางหลวงหมายเลข 207 : ขอนแก่น – บุรีรัมย์

           ทางหลวงหมายเลข 208 : ขอนแก่น – มหาสารคาม

           ทางหลวงหมายเลข 209 : ขอนแก่น – กาฬสินธุ์

           ทางหลวงหมายเลข 12, 2116 , 214 : ขอนแก่น – ร้อยเอ็ด

         - ทางรถยนต์ มีถนนสายหลัก คือ ถนนมิตรภาพ และเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก (East – West Economic Corridor : EWEC)

         - เส้นทางสายหลักจังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ ทางหลวงหมายเลย 208 เชื่อมโยงทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) , ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนมหาสารคาม – ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  เชื่อมเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก (East – West Economic Corridor : EWEC)  และทางหลวงหมายเลข 23 มหาสารคาม – ร้อยเอ็ด รองรับโครงการพัฒนาการขนส่งแบบราง เพื่อความสะดวกและปลอดภัย

        - เส้นทางสายหลักจังหวัดร้อยเอ็ด  ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 214 ลำชี – ร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางจากจังหวัดร้อยเอ็ดไปจังหวัดกาฬสินธุ์  และเชื่อมเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก (East – West Economic Corridor : EWEC)

        - บริการสาธารณะ ระบบไฟฟ้ามีเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าที่สำคัญ คือ เขื่อนอุบลรัตน์ (จังหวัดขอนแก่น) ระบบประปา การประปาส่วนภูมิภาค มีหน่วยงานระดับเขตคือ สำนักงานเขตประปาเขต 6 (ขอนแก่น)

-  อื่นๆ

2. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    2.1 ป่าไม้ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางมีพื้นที่ป่าไม้คงเหลือ 1.51 ล้านไร่ ร้อยละ 9.56 ของพื้นที่ภาค หรือร้อยละ 1.48 ของพื้นที่ประเทศในปี 2556 สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
    2.2  ดิน สภาพดินเป็นดินทรายและขาดธาตุอาหาร ใต้ดินมีเกลือหินทำให้ดินเค็มและแห้งไม่เหมาะในการเพาะปลูกพืช และทำนา ส่วนทรัพยากรน้ำ เนื่องจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางเป็นดินปนทรายไม่สามารถอุ้มน้ำได้ จึงทำให้ขาดแคลนน้ำเป็นปัญหาสำคัญ
    2.3 ทรัพยากรแร่ธาตุ แร่ที่สำคัญของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ได้แก่ แร่เกลือหิน แร่ทองแดง แร่เหล็ก แร่ทองคำ โปแตซ และก๊าซธรรมชาติ
    2.4  แหล่งน้ำ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มีแม่น้ำไหลผ่าน คือ แม่น้ำชี ลำน้ำพอง และแม่น้ำมูล ลำปาว ส่วนใหญ่เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีชลประทาน เขื่อนอุบลรัตน์ โครงการลำน้ำพอง-หนองหวาย ทดน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ซึ่งเพียงพอที่จะสามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอในช่วงขาดแคลนน้ำ รวมทั้งบึงขนาดใหญ่ที่กระจายอยู่ในพื้นที่ที่เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ แหล่งน้ำบาดาลมักจะอยู่ในรอยแตกของหินดินดาน และหินทรายประมาณร้อยละ 80 ส่วนที่เหลือจะอยู่ในกรวดทราย หินปูน หินแปร อื่นๆ โดยทั่วไปบ่อน้ำบาดาลมีปริมาณน้ำในเกณฑ์เฉลี่ย 50-10 ลบ.เมตรต่อชั่วโมง ที่มีความลึกของบ่อประมาณ 30 เมตร ในบางพื้นที่มีปริมาณน้ำ 2 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ในบางแห่งมีถึง 50 – 100 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง คุณภาพของน้ำบาดาลมีตั้งแต่เค็มจัด กร่อย และจืด

3. การท่องเที่ยว
    การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดส่วนใหญ่เป็นการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม เช่น กู่มหาธาตุ กู่สันตรัตน์ พระธาตุนาดูน พระพุทธรูปยืนมิ่งมงคล ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ที่จังหวัดมหาสารคาม กู่กาสิงห์กู่พระโกนา ปรางค์กู่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่จังหวัดร้อยเอ็ด และการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่น้ำตกตาดทองน้ำตกผานางคอย น้ำตกแก้งกะอาม ผาเสวย ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ บางแสน 2 และหาดจอมทอง ที่จังหวัดขอนแก่น แบ่งเป็นรายจังหวัดได้ดังนี้
      •  จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ พระธาตุขามแก่น ปราสาทเปือยน้อย พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์และซากไดโนเสาร์ อ.ภูเวียง ผ้าไหม อ.ชนบท อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน อุทยานแห่งชาติน้ำพอง อุทยานแห่งชาติภูเก้า – ภูพานคำ เขื่อนอุบลรัตน์ เป็นต้น
      • จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ พระธาตุยาคู พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ พระธาตุพุทธสถูปสถานภูปอ เมืองฟ้าแดดสูงยาง เขื่อนลำปาว หมู่บ้านวัฒนธรรมโนนสง่า พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ศูนย์สิรินธร
      • จังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ พระธาตุนาดูนแหล่งโบราณสถานเมืองจำปาศรี ป่าดูนลำพัน วนอุทยานโกสัมพี
      • จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ บึงพลาญชัย พระมหาเจดีย์ชัยมงคล วนอุทยานผาน้ำย้อย ปรางค์กู่ กู่กาสิงห์ เป็นต้น

 

ขอบขอบคุณที่มา : สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง, 2560. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (พ.ศ. 2561-2564).