Print
Category: ดาวน์โหลด/คลังความรู้
Hits: 538

โครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561ณ ห้องประชุมพิรสิทธิ์ คำนวณศิลป์  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น