Question : สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ทำหน้าที่อะไร

Answer : ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาค และจังหวัด โดยการอำนวยการ
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้นๆ 

   
Question : สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 มีกี่กลุ่มงาน

Answer : มีทั้งหมด 5 กลุ่มงาน ประกอบด้วย
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล 
กลุ่มบริหารงานบุคคล

   
Question : สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ดูแลพื้นที่กี่จังหวัด อะไรบ้าง Answer : รับผิดชอบกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง "ร้อยแก่นสารสินธุ์"
มี 4 จังหวัด ได้แก่
จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดกาฬสินธุ์
   

 

 

   
© สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 เลขที่ 100/1 หมู่ที่ 15 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-238766 โทรสาร 043-238767 Webmaster : Darunee Putthaiwat, E-mail : dongthong.da@gmail.com