Print
Category: Uncategorised
Question : สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ทำหน้าที่อะไร

Answer : ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาค และจังหวัด โดยการอำนวยการ
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้นๆ 

   
Question : สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 มีกี่กลุ่มงาน

Answer : มีทั้งหมด 5 กลุ่มงาน ประกอบด้วย
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล 
กลุ่มบริหารงานบุคคล

   
Question : สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ดูแลพื้นที่กี่จังหวัด อะไรบ้าง Answer : รับผิดชอบกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง "ร้อยแก่นสารสินธุ์"
มี 4 จังหวัด ได้แก่
จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดกาฬสินธุ์