Wednesday the 3rd - Custom text here - Hostgator Coupon
  • Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

1 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี โหลดเอกสาร
2 หลักสูตรภาค ก ความรู้และความสามารถในการบริหารงานหน้าที่ โหลดเอกสาร
3 ภาค ข การประเมินความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่(รายละเอียดตัวชี้วัด) โหลดเอกสาร 
4 แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โหลดเอกสาร 
5 ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง โหลดเอกสาร 
6 บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา โหลดเอกสาร 
7 ใบสมัคร  โหลดเอกสาร 
  ตัวอย่างหนังสือรับรอง(กรณีไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา ตามรายละเอียดตัวชี้วัด ภาค ข ส่วนที่ 1 ข้อที่ 4.2) โหลดเอกสาร
*** สถิติผู้สมัครคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษา***  
   
     
     
     

กำรประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ครั้งที่ ๑ ภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐

1.เครื่องมือประเมินการอ่านและการเขียน ป.๑-ป.๖.rar

2.เครื่องมือประเมินการรู้เรื่องการอ่าน PISA.rar

3.หนังสือสอบส่งโรงเรียน.pdf

4.หนังสือสอบส่งโรงเรียน.rar

ลิขสิทธิ์ © 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
ที่ตั้ง  อาคารสำนักงานศึกษาธิการภาค 13  
ถนนคลังอาวุธ  ตำบลขามใหญ่  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดอุบลราชธานี  34000 
ทร.  0 4595 9660  
โทรสาร  0 4595 9660 ต่อ 0
admin:wasawat@ubon2-ed.go.th