Tuesday the 23rd - Custom text here - Hostgator Coupon
  • Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ที่ วิชาเอก หมายเหตุ
1 ภาษาไทย  
2 คณิตศาสตร์  
3 ภาษาอังกฤษ  
ภาษาจีน  
ภาษาญี่ปุ่น  
ฟิสิกส์  
เคมี  
ชีววิทยา  
พลศึกษา  
10  ดนตรีศึกษา  
11  ดนตรีไทย  
12  ดนตรีสากล  
13  ศิลปศึกษา  
14  นาฎศิลป์  
15  คอมพิวเตอร์  
16  อุตสาหกรรมศิลป์  
17  เกษตรกรรม  
18  คหกรรม  
19  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  
20  สังคมศึกษา  
21  ประถมศึกษา  
22  ปฐมวัย  
23  บรรณารักษ์  
รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ

 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำ…

12-03-2562 Hits:49 กลุ่มอำนวยการ Administrator - avatar Administrator

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 5 ประจำปี 2562 (เดือนมีนาคม)

Read more

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำ…

12-03-2562 Hits:110 เอกชน Administrator - avatar Administrator

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 5 ประจำปี 2562 (เดือนมีนาคม)

Read more

 

 

 


   เว็บไซต์ ศน.ดนุภัคน์  เชาว์ศรีกุล  
       

เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายประครองชัย  เชาว์พลกรัง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

เรื่อง การเสริมสร้างและทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย "ช่วงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

เสริมศักยภาพครูผู้สอนพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

คู่มือการใช้ ชุดนิเทศฯ ปก คำนำ คุณูปการ สารบัญ คำชี้แจง ข้อสอบ หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานฯ  หน่วยที่ 2 การเสริมสร้างฯ  หน่วยที่ 3 การกำหนดการฯ 
หน่วยที่ 4 ทดสอบและเกณฑ์ หน่วยที่ 5 เกมและกีฬาฯ  หน่วยที่ 6 การบริหารเวลา  หน่วยที่ 7 ตัวอย่างแผนฯ หน่วยที่ 8 การวัดและประเมินผลฯ

 

   
     
     
     

กำรประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ครั้งที่ ๑ ภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐

1.เครื่องมือประเมินการอ่านและการเขียน ป.๑-ป.๖.rar

2.เครื่องมือประเมินการรู้เรื่องการอ่าน PISA.rar

3.หนังสือสอบส่งโรงเรียน.pdf

4.หนังสือสอบส่งโรงเรียน.rar

ลิขสิทธิ์ © 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
ที่ตั้ง  อาคารสำนักงานศึกษาธิการภาค 13  
ถนนคลังอาวุธ  ตำบลขามใหญ่  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดอุบลราชธานี  34000 
ทร.  0 4595 9660  
โทรสาร  0 4595 9660 ต่อ 0
admin:wasawat@ubon2-ed.go.th