Tuesday the 1st - Custom text here - Hostgator Coupon
  • Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 

ตัวชี้วัดสอบ ภาค ค (สัมภาษณ์)

สถานที่สอบ ภาค ค (สัมภาษณ์)

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค(สัมภาษณ์)

ที่ วิชาเอก หมายเหตุ
1 ภาษาไทย  
2 คณิตศาสตร์  
3 ภาษาอังกฤษ  
ภาษาจีน  
ภาษาญี่ปุ่น  
ฟิสิกส์  
เคมี  
ชีววิทยา  
พลศึกษา  
10  ดนตรีศึกษา  
11  ดนตรีไทย  
12  ดนตรีสากล  
13  ศิลปศึกษา  
14  นาฎศิลป์  
15  คอมพิวเตอร์  
16  อุตสาหกรรมศิลป์  
17  เกษตรกรรม  
18  คหกรรม  
19  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  
20  สังคมศึกษา  
21  ประถมศึกษา  
22  ปฐมวัย  
23  บรรณารักษ์  

 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการ…

28-05-2562 Hits:2373 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Administrator - avatar Administrator

กศจ.อุบลราชธานี ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยยื่นหลักฐานด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 10 - 16 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มบริหารงานบุคคล Download ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2W9s0XL

Read more

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการ…

28-05-2562 Hits:389 ข่าวประชาสัมพันธ์ Administrator - avatar Administrator

กศจ.อุบลราชธานี ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยยื่นหลักฐานด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 10 - 16 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มบริหารงานบุคคล ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2W9s0XL

Read more

 

 

 


   เว็บไซต์ ศน.ดนุภัคน์  เชาว์ศรีกุล  
       

เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายประครองชัย  เชาว์พลกรัง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

เรื่อง การเสริมสร้างและทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย "ช่วงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

เสริมศักยภาพครูผู้สอนพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

คู่มือการใช้ ชุดนิเทศฯ ปก คำนำ คุณูปการ สารบัญ คำชี้แจง ข้อสอบ หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานฯ  หน่วยที่ 2 การเสริมสร้างฯ  หน่วยที่ 3 การกำหนดการฯ 
หน่วยที่ 4 ทดสอบและเกณฑ์ หน่วยที่ 5 เกมและกีฬาฯ  หน่วยที่ 6 การบริหารเวลา  หน่วยที่ 7 ตัวอย่างแผนฯ หน่วยที่ 8 การวัดและประเมินผลฯ

 

   
     
     
     

กำรประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ครั้งที่ ๑ ภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐

1.เครื่องมือประเมินการอ่านและการเขียน ป.๑-ป.๖.rar

2.เครื่องมือประเมินการรู้เรื่องการอ่าน PISA.rar

3.หนังสือสอบส่งโรงเรียน.pdf

4.หนังสือสอบส่งโรงเรียน.rar

ลิขสิทธิ์ © 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
ที่ตั้ง  อาคารสำนักงานศึกษาธิการภาค 13  
ถนนคลังอาวุธ  ตำบลขามใหญ่  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดอุบลราชธานี  34000 
ทร.  0 4595 9660  
โทรสาร  0 4595 9660 ต่อ 0
admin:wasawat@ubon2-ed.go.th