พิมพ์
รายละเอียด: หมวด: สอบผอ2561 | เผยแพร่เมื่อ: 27 ธันวาคม 2561 | ฮิต: 15507
1 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี โหลดเอกสาร
2 หลักสูตรภาค ก ความรู้และความสามารถในการบริหารงานหน้าที่ โหลดเอกสาร
3 ภาค ข การประเมินความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่(รายละเอียดตัวชี้วัด) โหลดเอกสาร 
4 แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โหลดเอกสาร 
5 ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง โหลดเอกสาร 
6 บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา โหลดเอกสาร 
7 ใบสมัคร  โหลดเอกสาร 
  ตัวอย่างหนังสือรับรอง(กรณีไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา ตามรายละเอียดตัวชี้วัด ภาค ข ส่วนที่ 1 ข้อที่ 4.2) โหลดเอกสาร
*** สถิติผู้สมัครคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษา***