Monday the 28th - Custom text here - Hostgator Coupon
  • Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ตำแหน่งใน อ.กศจ. หมายเหตุ
1 นายจิณณวัตร ปะโคทัง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานอนุกรรมการ  
2 นายธนากร  ไชยกุล ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษา อนุกรรมการ  
3 นายเกษม บุญรมย์ ผู้แทนภาคประชาชน อนุกรรมการ  
4 นายสุรพล  เสนบุญ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 อนุกรรมการ  
5 นายสมพงษ์  ทับทิมหิน ผอ.รร.เวตวันวิทยา อนุกรรมการ  
6 นางวิลาวัลย์ ศรศิลป์ ข้าราชการบำนาญ อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
7 นายประดิษฐ์  ไขแสง ข้าราชการบำนาญ อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
8 ว่าที่ร้อยตรีสุรพล  สืบพรหม ผอ.สำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
9 นายชาญชัย  รสจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี อนุกรรมการและเลขานุการ  
   
     
     
     

กำรประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ครั้งที่ ๑ ภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐

1.เครื่องมือประเมินการอ่านและการเขียน ป.๑-ป.๖.rar

2.เครื่องมือประเมินการรู้เรื่องการอ่าน PISA.rar

3.หนังสือสอบส่งโรงเรียน.pdf

4.หนังสือสอบส่งโรงเรียน.rar

ลิขสิทธิ์ © 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
ที่ตั้ง  อาคารสำนักงานศึกษาธิการภาค 13  
ถนนคลังอาวุธ  ตำบลขามใหญ่  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดอุบลราชธานี  34000 
ทร.  0 4595 9660  
โทรสาร  0 4595 9660 ต่อ 0
admin:wasawat@ubon2-ed.go.th