Wednesday the 30th - Custom text here - Hostgator Coupon
  • Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

วิสัยทัศน์(Vision)

          “ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เรียนรู้ตลอดชีวิต มีสมรรถนะในศตวรรษที่ ๒๑  มีความภาคภูมิใจ
ในความเป็นชาติไทย และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

นิยามศัพท์

ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี หมายถึง ลักษณะความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคล

เรียนรู้ตลอดชีวิต หมายถึง ผู้เรียนได้รับความรู้และทักษะพื้นฐานในการแสวงหาความรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สมรรถนะในศตวรรษที่ 21  หมายถึง  ทักษะของเด็กในศตวรรษที่ 21 ที่มีจุดเน้นการเรียนรู้ 3R 8C

ทักษะ 3R  คือ 1. อ่านออก  2. เขียนได้  3. คิดเลขเป็น

ทักษะ 8C  คือ 1. การคิดอย่างมีวิจารญาณ  แก้ปัญหาได้ 2. คิดอย่างสร้างสรรค์  คิดเชิง

นวัตกรรม  3. ความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม  กระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม  4.  ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ  5. ทักษะการสื่อสารและรู้ทันสื่อ  6. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และการรู้ทันเทคโนโลยี  7. ทักษะอาชีพและการเรียนรู้  8. มีคุณธรรม มีเมตตา  กรุณา  มีระเบียบ วินัย

 

 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการ…

28-05-2562 Hits:3593 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Administrator - avatar Administrator

กศจ.อุบลราชธานี ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยยื่นหลักฐานด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 10 - 16 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มบริหารงานบุคคล Download ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2W9s0XL

Read more

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการ…

28-05-2562 Hits:604 ข่าวประชาสัมพันธ์ Administrator - avatar Administrator

กศจ.อุบลราชธานี ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยยื่นหลักฐานด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 10 - 16 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มบริหารงานบุคคล ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2W9s0XL

Read more

 

 

 


   เว็บไซต์ ศน.ดนุภัคน์  เชาว์ศรีกุล  
       

เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายประครองชัย  เชาว์พลกรัง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

เรื่อง การเสริมสร้างและทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย "ช่วงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

เสริมศักยภาพครูผู้สอนพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

คู่มือการใช้ ชุดนิเทศฯ ปก คำนำ คุณูปการ สารบัญ คำชี้แจง ข้อสอบ หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานฯ  หน่วยที่ 2 การเสริมสร้างฯ  หน่วยที่ 3 การกำหนดการฯ 
หน่วยที่ 4 ทดสอบและเกณฑ์ หน่วยที่ 5 เกมและกีฬาฯ  หน่วยที่ 6 การบริหารเวลา  หน่วยที่ 7 ตัวอย่างแผนฯ หน่วยที่ 8 การวัดและประเมินผลฯ

 

   
     
     
     

กำรประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ครั้งที่ ๑ ภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐

1.เครื่องมือประเมินการอ่านและการเขียน ป.๑-ป.๖.rar

2.เครื่องมือประเมินการรู้เรื่องการอ่าน PISA.rar

3.หนังสือสอบส่งโรงเรียน.pdf

4.หนังสือสอบส่งโรงเรียน.rar

ลิขสิทธิ์ © 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
ที่ตั้ง  อาคารสำนักงานศึกษาธิการภาค 13  
ถนนคลังอาวุธ  ตำบลขามใหญ่  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดอุบลราชธานี  34000 
ทร.  0 4595 9660  
โทรสาร  0 4595 9660 ต่อ 0
admin:wasawat@ubon2-ed.go.th