พิมพ์
รายละเอียด: หมวด: กลุ่มนโยบายและแผน | เผยแพร่เมื่อ: 04 ตุลาคม 2560 | ฮิต: 10537

วิสัยทัศน์(Vision)

          “ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เรียนรู้ตลอดชีวิต มีสมรรถนะในศตวรรษที่ ๒๑  มีความภาคภูมิใจ
ในความเป็นชาติไทย และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

นิยามศัพท์

ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี หมายถึง ลักษณะความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคล

เรียนรู้ตลอดชีวิต หมายถึง ผู้เรียนได้รับความรู้และทักษะพื้นฐานในการแสวงหาความรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สมรรถนะในศตวรรษที่ 21  หมายถึง  ทักษะของเด็กในศตวรรษที่ 21 ที่มีจุดเน้นการเรียนรู้ 3R 8C

ทักษะ 3R  คือ 1. อ่านออก  2. เขียนได้  3. คิดเลขเป็น

ทักษะ 8C  คือ 1. การคิดอย่างมีวิจารญาณ  แก้ปัญหาได้ 2. คิดอย่างสร้างสรรค์  คิดเชิง

นวัตกรรม  3. ความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม  กระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม  4.  ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ  5. ทักษะการสื่อสารและรู้ทันสื่อ  6. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และการรู้ทันเทคโนโลยี  7. ทักษะอาชีพและการเรียนรู้  8. มีคุณธรรม มีเมตตา  กรุณา  มีระเบียบ วินัย