พิมพ์
รายละเอียด: หมวด: เอกชน | เผยแพร่เมื่อ: 04 ตุลาคม 2560 | ฮิต: 9250

พันธกิจ(Mission)

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาของรัฐและเอกชนจัดการศึกษา
ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในศตวรรษที่ ๒๑  การเรียนรู้ตลอดชีวิต  ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพพื้นฐาน ปลูกฝังความ
รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความเป็นท้องถิ่น

          ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานการศึกษานำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานและดำรงชีวิต

  1. จัดให้มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการศึกษา

          ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจ  จรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพ

          ๕.  สนับสนุนให้มีเครือข่ายในการจัดการศึกษาตอบสนองความต้องการของประชาชนและพื้นที่

 

เป้าประสงค์

         ๑. ผู้เรียนทุกคนได้รับสิทธิโอกาสความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและได้รับการศึกษา ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน มีความภาคภูมิใจความเป็นชาติไทย ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

          ๒. ผู้เรียนมีสมรรถนะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  มีทักษะชีวิต ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ และมีอาชีพตามความถนัดเหมาะสม เต็มตามศักยภาพ

         ๓. ผู้บริหารการศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน มีจรรยาบรรณ และ

มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

         ๔. หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการศึกษาได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

การบริหารจัดการภาครัฐ