พิมพ์
รายละเอียด: หมวด: เอกชน | เผยแพร่เมื่อ: 04 ตุลาคม 2560 | ฮิต: 9046

ยุทธศาสตร์

  1. เสริมสร้างการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
  2. เสริมสร้างการผลิต พัฒนากำลังคน การวิจัย และคิดค้นนวัตกรรมใหม่
  3. พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพผู้เรียน

      4. สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค

      5. พัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

      6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ