Wednesday the 30th - Custom text here - Hostgator Coupon
  • Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

- ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-พ.ศ.2580)

- แผนการศึกษาชาติ (พ.ศ.2560- พ.ศ.2579)

         - แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่ มเติม (ฉบับท ี่2) พ.ศ. 2545

- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่ มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539

- พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

- พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551

- พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546

- คำสั่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2560

- คำสั่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2560

- คำสั่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2560

- คำสั่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560

- คำสั่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 17/2560

- คำสั่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560

- คำสั่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 38/2560

- การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการ…

28-05-2562 Hits:3593 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Administrator - avatar Administrator

กศจ.อุบลราชธานี ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยยื่นหลักฐานด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 10 - 16 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มบริหารงานบุคคล Download ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2W9s0XL

Read more

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการ…

28-05-2562 Hits:604 ข่าวประชาสัมพันธ์ Administrator - avatar Administrator

กศจ.อุบลราชธานี ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยยื่นหลักฐานด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 10 - 16 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มบริหารงานบุคคล ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2W9s0XL

Read more

 

 

 


   เว็บไซต์ ศน.ดนุภัคน์  เชาว์ศรีกุล  
       

เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายประครองชัย  เชาว์พลกรัง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

เรื่อง การเสริมสร้างและทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย "ช่วงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

เสริมศักยภาพครูผู้สอนพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

คู่มือการใช้ ชุดนิเทศฯ ปก คำนำ คุณูปการ สารบัญ คำชี้แจง ข้อสอบ หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานฯ  หน่วยที่ 2 การเสริมสร้างฯ  หน่วยที่ 3 การกำหนดการฯ 
หน่วยที่ 4 ทดสอบและเกณฑ์ หน่วยที่ 5 เกมและกีฬาฯ  หน่วยที่ 6 การบริหารเวลา  หน่วยที่ 7 ตัวอย่างแผนฯ หน่วยที่ 8 การวัดและประเมินผลฯ

 

   
     
     
     

กำรประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ครั้งที่ ๑ ภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐

1.เครื่องมือประเมินการอ่านและการเขียน ป.๑-ป.๖.rar

2.เครื่องมือประเมินการรู้เรื่องการอ่าน PISA.rar

3.หนังสือสอบส่งโรงเรียน.pdf

4.หนังสือสอบส่งโรงเรียน.rar

ลิขสิทธิ์ © 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
ที่ตั้ง  อาคารสำนักงานศึกษาธิการภาค 13  
ถนนคลังอาวุธ  ตำบลขามใหญ่  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดอุบลราชธานี  34000 
ทร.  0 4595 9660  
โทรสาร  0 4595 9660 ต่อ 0
admin:wasawat@ubon2-ed.go.th