พิมพ์
รายละเอียด: หมวด: เอกชน | เผยแพร่เมื่อ: 06 ตุลาคม 2560 | ฮิต: 10361

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

- ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-พ.ศ.2580)

- แผนการศึกษาชาติ (พ.ศ.2560- พ.ศ.2579)

         - แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่ มเติม (ฉบับท ี่2) พ.ศ. 2545

- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่ มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539

- พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

- พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551

- พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546

- คำสั่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2560

- คำสั่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2560

- คำสั่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2560

- คำสั่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560

- คำสั่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 17/2560

- คำสั่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560

- คำสั่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 38/2560

- การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด