พิมพ์
รายละเอียด: หมวด: บุคคล | เผยแพร่เมื่อ: 09 ตุลาคม 2560 | ฮิต: 788
ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ
1

นายสุทธิพร  ไชยพิเดช

ผู้อำนวยการกลุ่ม  
2

นางชลธิดา  วันทา

นักทรัพยากรบุคคล ชพ  
3 นางจิราพร  วงศ์สวัสดิ์ นักทรัพยากรบุคคล ชพ  
4

นายธีรสิทธิ  สมปาน

นักทรัพยากรบุคคล   
ุ5

น.ส.ปิยศรี ไทยคง

นักทรัพยากรบุคคล  
6

นางสมจินตนา  แสงภักดี

นักทรัพยากรบุคคล ชก.  
7

น.ส.อรุณศรี  ศิริพันธ์

นักทรัพยากรบุคคล ปก.  
8

นางรัศมี พุฒน์พิมพ์

นักทรัพยากรบุคคล ปก.  
9

นายเสน่ห์  บุญศรี

นิติกร ชำนาญการพิเศษ  
10

นางเกตุสุดา ศรีเมือง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน