Monday the 28th - Custom text here - Hostgator Coupon
  • Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ
1 นางปรีระดา ปริปุระณะ ผู้อำนวยการกลุ่ม  
2 ว่าที่ร้อยตรี ประคองชัย  เชาว์พลกรัง ศึกษานิเทศก์  
3 นายธงชัย  แสงทอง ศึกษานิเทศก์  
4 นางยอดอนงค์  จอมหงษ์พิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์  
5 นางอัจฉรา  วงศ์ใหญ่ ศึกษานิเทศก์  
6 นายพันธ์ศรี  พลศรี ศึกษานิเทศก์  
7 นายวิทยา ครองยุทธ ศึกษานิเทศก์  
8 นางจิตตวดี  ทองทั่ว ศึกษานิเทศก์  
9 นางสาวณัฐณิชา  อินทนนท์ ศึกษานิเทศก์  
10 นางสุวิมล  ไวยารัตน์ ศึกษานิเทศก์  
11 นางฤชุทัย ไชยขาว ศึกษานิเทศก์  
12 นางสาวจรัญญาภรณ์  พจน์ธีรมนตรี ศึกษานิเทศก์  
 13 นางสุดาพร  สายแวว ศึกษานิเทศก์  
 14 นางสาวณฐลมนต์  ทองสุทธิ์ ศึกษานิเทศก์  
 15 นายคำภีร์  เจริญราษฎร์ ศึกษานิเทศก์  
 16 นางสาวจิราภรณ์  จันทา ศึกษานิเทศก์  
 17 นางภัทริรา  กาญจนีย์ ศึกษานิเทศก์  
 18 นางสาวสุนิภา ไพบูลย์พิมพ์ ศึกษานิเทศก์  
 19 นายสรพงษ์ ปรักเจริญ ศึกษานิเทศก์  
 20 นางดนุภัค เชาว์ศรีกุล ศึกษานิเทศก์  
21 นางสาวนพเก้า  วรรณศิริ ศึกษานิเทศก์  
22 นางบุปผา  มุระชีวะ ศึกษานิเทศก์  
23 นายคุณาธิป  ยุทไธสงค์ ศึกษานิเทศก์  
24 นายวสวัตติ์  ถึงประชา ศึกษานิเทศก์  
   
     
     
     

กำรประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ครั้งที่ ๑ ภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐

1.เครื่องมือประเมินการอ่านและการเขียน ป.๑-ป.๖.rar

2.เครื่องมือประเมินการรู้เรื่องการอ่าน PISA.rar

3.หนังสือสอบส่งโรงเรียน.pdf

4.หนังสือสอบส่งโรงเรียน.rar

ลิขสิทธิ์ © 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
ที่ตั้ง  อาคารสำนักงานศึกษาธิการภาค 13  
ถนนคลังอาวุธ  ตำบลขามใหญ่  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดอุบลราชธานี  34000 
ทร.  0 4595 9660  
โทรสาร  0 4595 9660 ต่อ 0
admin:wasawat@ubon2-ed.go.th