พิมพ์
รายละเอียด: หมวด: ตรวจสอบ | เผยแพร่เมื่อ: 09 ตุลาคม 2560 | ฮิต: 423
ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ
1

นางไพรวัลย์  ขาวหมื่นไว

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  
2 นางสาวกรชนก  สายตา นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ  
3 นางสาวอัจฉริยาภรณ์ คณะนา นักวิชาการตรวจสอบภายใจชำนาญการ  

 

เอกสารเผยแพร่

กฎบัตร-กรอบคุณธรรม

- กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

- หนังสือนำส่งเผยแพร่ กฏบัตร