Monday the 28th - Custom text here - Hostgator Coupon
  • Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ตำแหน่งใน กศจ. หมายเหตุ
1 นายสฤษดิ์   วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธาน  
2   ศึกษาธิการภาค  13  รองประธาน  
3 ว่าที่ ร.ต. ทวีศักดิ์  นามศรี  ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการ  
4 รศ.ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข   ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการ  
5 นางสาวอรวดี  ธานี 

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการ

กรรมการ  
6 นายบำรุง  แก้วจันดี ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรรมการ  
7 นายประกอบ  กุลบุตร 

ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรรมการ

กรรมการ  
8 นายธนกร  ไชยกุล ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรรมการ  
9 นายสุทธิศักดิ์  แก้วจินดา  ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน กรรมการ  
10 นายรังสฤษฏ์  จารุจิตร  ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ กรรมการ  
11 นายเกษม  บุญรมย์  ผู้แทนภาคเอกชน กรรมการ  
12 รศ.ดร.จิณณวัตร  ปะโคทัง   ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
13 นายสำเภา  สมบูรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
14 นายสมชาติ   พงคพนาไกร  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
15 นายชาญชัย  รสจันทร์  ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการและเลขานุการ  
   
     
     
     

กำรประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ครั้งที่ ๑ ภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐

1.เครื่องมือประเมินการอ่านและการเขียน ป.๑-ป.๖.rar

2.เครื่องมือประเมินการรู้เรื่องการอ่าน PISA.rar

3.หนังสือสอบส่งโรงเรียน.pdf

4.หนังสือสอบส่งโรงเรียน.rar

ลิขสิทธิ์ © 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
ที่ตั้ง  อาคารสำนักงานศึกษาธิการภาค 13  
ถนนคลังอาวุธ  ตำบลขามใหญ่  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดอุบลราชธานี  34000 
ทร.  0 4595 9660  
โทรสาร  0 4595 9660 ต่อ 0
admin:wasawat@ubon2-ed.go.th