Friday the 13th - Custom text here - Hostgator Coupon
  • Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2561 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

 1

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 

 

 2

รายละเอียดวิชาเอก

 

3

หลักสูตรและวิธีสอบแข่งขัน

 

4

รายละเอียดตัวชี้วัดสัมภาษณ์

 

5

ใบสมัคร

 

ุ6

หนังสืออนุญาตให้ข้าราชการไปสอบแข่งขัน

 

7

ใบรับรองแพทย์

 

8

แบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

 
 

สถิติการรับสมัครสอบ ระหว่างวันที่ 18-24 กรกฎาคม 2561

 
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขันครูผู้ช่วย 

 
 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ ฉบับที่ (2) พ.ศ.2555 

 
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค(สัมภาษณ์) 

 
 

ประกาศผลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2561 

 

 

   
     
     
     

กำรประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ครั้งที่ ๑ ภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐

1.เครื่องมือประเมินการอ่านและการเขียน ป.๑-ป.๖.rar

2.เครื่องมือประเมินการรู้เรื่องการอ่าน PISA.rar

3.หนังสือสอบส่งโรงเรียน.pdf

4.หนังสือสอบส่งโรงเรียน.rar

ลิขสิทธิ์ © 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
ที่ตั้ง  อาคารสำนักงานศึกษาธิการภาค 13  
ถนนคลังอาวุธ  ตำบลขามใหญ่  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดอุบลราชธานี  34000 
ทร.  0 4595 9660  
โทรสาร  0 4595 9660 ต่อ 0
admin:wasawat@ubon2-ed.go.th