Thursday the 21st - Custom text here - Hostgator Coupon
  • Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

1 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี โหลดเอกสาร
2 หลักสูตรภาค ก ความรู้และความสามารถในการบริหารงานหน้าที่ โหลดเอกสาร
3 ภาค ข การประเมินความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่(รายละเอียดตัวชี้วัด) โหลดเอกสาร 
4 แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โหลดเอกสาร 
5 ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง โหลดเอกสาร 
6 บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา โหลดเอกสาร 
7 ใบสมัคร  โหลดเอกสาร 
  ตัวอย่างหนังสือรับรอง(กรณีไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา ตามรายละเอียดตัวชี้วัด ภาค ข ส่วนที่ 1 ข้อที่ 4.2) โหลดเอกสาร
*** สถิติผู้สมัครคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษา***  

 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำ…

12-03-2562 Hits:25 กลุ่มอำนวยการ Administrator - avatar Administrator

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 5 ประจำปี 2562 (เดือนมีนาคม)

Read more

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำ…

12-03-2562 Hits:24 เอกชน Administrator - avatar Administrator

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 5 ประจำปี 2562 (เดือนมีนาคม)

Read more

 

 

 


   เว็บไซต์ ศน.ดนุภัคน์  เชาว์ศรีกุล  
       

เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายประครองชัย  เชาว์พลกรัง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

เรื่อง การเสริมสร้างและทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย "ช่วงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

เสริมศักยภาพครูผู้สอนพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

คู่มือการใช้ ชุดนิเทศฯ ปก คำนำ คุณูปการ สารบัญ คำชี้แจง ข้อสอบ หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานฯ  หน่วยที่ 2 การเสริมสร้างฯ  หน่วยที่ 3 การกำหนดการฯ 
หน่วยที่ 4 ทดสอบและเกณฑ์ หน่วยที่ 5 เกมและกีฬาฯ  หน่วยที่ 6 การบริหารเวลา  หน่วยที่ 7 ตัวอย่างแผนฯ หน่วยที่ 8 การวัดและประเมินผลฯ

 

   
     
     
     

กำรประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ครั้งที่ ๑ ภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐

1.เครื่องมือประเมินการอ่านและการเขียน ป.๑-ป.๖.rar

2.เครื่องมือประเมินการรู้เรื่องการอ่าน PISA.rar

3.หนังสือสอบส่งโรงเรียน.pdf

4.หนังสือสอบส่งโรงเรียน.rar

ลิขสิทธิ์ © 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
ที่ตั้ง  อาคารสำนักงานศึกษาธิการภาค 13  
ถนนคลังอาวุธ  ตำบลขามใหญ่  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดอุบลราชธานี  34000 
ทร.  0 4595 9660  
โทรสาร  0 4595 9660 ต่อ 0
admin:wasawat@ubon2-ed.go.th