Thursday the 8th - Custom text here - Hostgator Coupon
  • Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

พันธกิจ(Mission)

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาของรัฐและเอกชนจัดการศึกษา
ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในศตวรรษที่ ๒๑  การเรียนรู้ตลอดชีวิต  ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพพื้นฐาน ปลูกฝังความ
รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความเป็นท้องถิ่น

          ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานการศึกษานำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานและดำรงชีวิต

  1. จัดให้มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการศึกษา

          ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจ  จรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพ

          ๕.  สนับสนุนให้มีเครือข่ายในการจัดการศึกษาตอบสนองความต้องการของประชาชนและพื้นที่

 

เป้าประสงค์

         ๑. ผู้เรียนทุกคนได้รับสิทธิโอกาสความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและได้รับการศึกษา ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน มีความภาคภูมิใจความเป็นชาติไทย ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

          ๒. ผู้เรียนมีสมรรถนะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  มีทักษะชีวิต ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ และมีอาชีพตามความถนัดเหมาะสม เต็มตามศักยภาพ

         ๓. ผู้บริหารการศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน มีจรรยาบรรณ และ

มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

         ๔. หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการศึกษาได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

การบริหารจัดการภาครัฐ

   
     
     
     

กำรประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ครั้งที่ ๑ ภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐

1.เครื่องมือประเมินการอ่านและการเขียน ป.๑-ป.๖.rar

2.เครื่องมือประเมินการรู้เรื่องการอ่าน PISA.rar

3.หนังสือสอบส่งโรงเรียน.pdf

4.หนังสือสอบส่งโรงเรียน.rar

ลิขสิทธิ์ © 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
ที่ตั้ง  อาคารสำนักงานศึกษาธิการภาค 13  
ถนนคลังอาวุธ  ตำบลขามใหญ่  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดอุบลราชธานี  34000 
ทร.  0 4595 9660  
โทรสาร  0 4595 9660 ต่อ 0
admin:wasawat@ubon2-ed.go.th