Thursday the 1st - Custom text here - Hostgator Coupon
  • Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ที่ ๑๙/๒๕๖๐

เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ

๑.ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด

๒.การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมาย

๓.และให้มีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้

(รับผิดชอบงานธุรการของ กศจอกศจคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการ ที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจและตามที่ กศจมอบหมาย

(๒จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ

(สั่งการ กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ      หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

(จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

(ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ

(ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

(ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา

(๑๐ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน

(๑๑ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในจังหวัด

ศึกษาธิการจังหวัด

ข้อ ๑๒ ให้มีศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของศึกษาธิการภาค มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนด

ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เฉพาะงานที่เกี่ยวกับ อ...เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ อ...เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และให้มีรองศึกษาธิการจังหวัด เพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการจังหวัด จำนวนสามคน

ข้อ ๑๓ การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๕๓ (และ (แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒.๒๕๕๑ ให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ กศจ.

เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

ข้อ ๑๔ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน กำกับดูแล และบูรณาการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร ให้ เลขาธิการ กพฐ. เลขาธิการ กอศ. เลขาธิการ กกอ. เลขาธิการ ก.ค.ศ.เลขาธิการ กศนและเลขาธิการ สช. มอบอำนาจ ให้กับศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนในเรื่องนั้น 

 

 

   
     
     
     

กำรประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ครั้งที่ ๑ ภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐

1.เครื่องมือประเมินการอ่านและการเขียน ป.๑-ป.๖.rar

2.เครื่องมือประเมินการรู้เรื่องการอ่าน PISA.rar

3.หนังสือสอบส่งโรงเรียน.pdf

4.หนังสือสอบส่งโรงเรียน.rar

ลิขสิทธิ์ © 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
ที่ตั้ง  อาคารสำนักงานศึกษาธิการภาค 13  
ถนนคลังอาวุธ  ตำบลขามใหญ่  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดอุบลราชธานี  34000 
ทร.  0 4595 9660  
โทรสาร  0 4595 9660 ต่อ 0
admin:wasawat@ubon2-ed.go.th