Thursday the 29th - Custom text here - Hostgator Coupon
  • Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

- ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-พ.ศ.2580)

- แผนการศึกษาชาติ (พ.ศ.2560- พ.ศ.2579)

         - แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่ มเติม (ฉบับท ี่2) พ.ศ. 2545

- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่ มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539

- พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

- พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551

- พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546

- คำสั่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2560

- คำสั่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2560

- คำสั่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2560

- คำสั่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560

- คำสั่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 17/2560

- คำสั่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560

- คำสั่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 38/2560

- การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

   
     
     
     

กำรประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ครั้งที่ ๑ ภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐

1.เครื่องมือประเมินการอ่านและการเขียน ป.๑-ป.๖.rar

2.เครื่องมือประเมินการรู้เรื่องการอ่าน PISA.rar

3.หนังสือสอบส่งโรงเรียน.pdf

4.หนังสือสอบส่งโรงเรียน.rar

ลิขสิทธิ์ © 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
ที่ตั้ง  อาคารสำนักงานศึกษาธิการภาค 13  
ถนนคลังอาวุธ  ตำบลขามใหญ่  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดอุบลราชธานี  34000 
ทร.  0 4595 9660  
โทรสาร  0 4595 9660 ต่อ 0
admin:wasawat@ubon2-ed.go.th