Thursday the 8th - Custom text here - Hostgator Coupon
  • Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ
1

นายสุทธิพร  ไชยพิเดช

ผู้อำนวยการกลุ่ม  
2

นางชลธิดา  วันทา

นักทรัพยากรบุคคล ชพ  
3 นางจิราพร  วงศ์สวัสดิ์ นักทรัพยากรบุคคล ชพ  
4

นายธีรสิทธิ  สมปาน

นักทรัพยากรบุคคล   
ุ5

น.ส.ปิยศรี ไทยคง

นักทรัพยากรบุคคล  
6

นางสมจินตนา  แสงภักดี

นักทรัพยากรบุคคล ชก.  
7

น.ส.อรุณศรี  ศิริพันธ์

นักทรัพยากรบุคคล ปก.  
8

นางรัศมี พุฒน์พิมพ์

นักทรัพยากรบุคคล ปก.  
9

นายเสน่ห์  บุญศรี

นิติกร ชำนาญการพิเศษ  
10

นางเกตุสุดา ศรีเมือง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
   
     
     
     

กำรประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ครั้งที่ ๑ ภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐

1.เครื่องมือประเมินการอ่านและการเขียน ป.๑-ป.๖.rar

2.เครื่องมือประเมินการรู้เรื่องการอ่าน PISA.rar

3.หนังสือสอบส่งโรงเรียน.pdf

4.หนังสือสอบส่งโรงเรียน.rar

ลิขสิทธิ์ © 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
ที่ตั้ง  อาคารสำนักงานศึกษาธิการภาค 13  
ถนนคลังอาวุธ  ตำบลขามใหญ่  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดอุบลราชธานี  34000 
ทร.  0 4595 9660  
โทรสาร  0 4595 9660 ต่อ 0
admin:wasawat@ubon2-ed.go.th