ประวัติสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์

                    ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ       ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ให้มีสำนักงานศึกษาธิการภาค จำนวน 18 ภาค และ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 77 แห่ง เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัด โดยการอำนวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้น ๆ

                    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยา ถนนทางหลวงหมายเลข 11 บ้านป่ากล้วย หมู่ 2 ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีข้าราชการที่ได้ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนจากหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ     มาปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป