สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

  สภาพทางภูมิศาสตร์

             สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนทางหลวงหมายเลข 11 บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 2 ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000 โทรศัพท์ 055 429274 โทรสาร 055 429272 ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง อยู่ห่างจากจังหวัดอุตรดิตถ์ 6 กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 486 กิโลเมตร จังหวัดอุตรดิตถ์ แบ่งการปกครองเป็น 9 อำเภอ คือ 1) เมืองอุตรดิตถ์ 2) ตรอน 3) พิชัย 4) ลับแล 5) ทองแสนขัน 6) ท่าปลา    7) น้ำปาด 8) ฟากท่า 9) บ้านโคก

 

 

  สภาพพื้นที่และลักษณะทางภูมิประเทศ

           ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดอุตรดิตถ์ มี 3 ลักษณะ คือ

  1. ที่ราบลุ่มแม่น้ำน่าน บริเวณสองฝั่งของแม่น้ำน่าน และลำน้ำสาขาที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำน่าน สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ อยู่ในเขตอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ตรอน พิชัย ลับแล และทองแสนขัน
  2. ที่ราบระหว่างภูเขาและบริเวณลูกคลื่นลอนลาด บริเวณที่อยู่ต่อเนื่องจากบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำทางด้านเหนือ และด้านตะวันออกของจังหวัด ประกอบด้วยที่ราบแคบๆ ระหว่างภูเขาตามแนวคลองตรอน คลองแม่พร่อง ห้วยน้ำไคร้ และลำธารสายต่างๆ สลับกับภูมิประเทศเป็นภูเขาในเขตอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ลับแล น้ำปาด  ฟากท่าและบ้านโคก
  3. เขตภูเขาและที่สูง มีพื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่งของจังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ในบริเวณทางด้านเหนือ และทางตะวันออกของจังหวัด  โดยเฉพาะเขตอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ บ้านโคก  ฟากท่า  น้ำปาด  และท่าปลา

 ลักษณะภูมิอากาศ 

          จังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับอิทธิพลจากกระแสลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และตะวันตกเฉียงใต้ มีความชื้น และความร้อนสูงในฤดูร้อนอากาศจะร้อนจัด อากาศเย็นสบายในฤดูหนาว และมีฝนตกชุกในฤดูฝน

 การปกครอง

           จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนล่างในแดนล้านนาตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพื้นที่ประมาณ 7,829.62 ตารางกิโลเมตร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ครอบคลุม 9 อำเภอ มีพื้นที่ประมาณ 7,829.62 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองเป็น 67 ตำบล 613 หมู่บ้าน 26 เทศบาล 53 อบต.

 

อำเภอ

พื้นที่

เขตการปกครอง

ตำบล

หมู่บ้าน

เทศบาล

อบต.

ห่างจากจังหวัด

เมืองอุตรดิตถ์

756.48

17

158

11

7

 

 

ตรอน

314.50

5

47

2

5

22 กม.

 

พิชัย

736.68

11

98

2

11

45 กม.

 

ลับแล

448.77

8

65

4

6

8 กม.

 

ทองแสนขัน

754.44

4

49

1

4

42 กม.

 

ท่าปลา

1,681.45

7

76

3

6

40 กม.

 

น้ำปาด

1,448.71

7

58

1

7

90 กม.

 

ฟากท่า

632.68

4

31

1

4

120 กม.

 

บ้านโคก

1,055.91

4

31

1

3

165 กม.

 

รวม

7829.62

67

613

26

53