ดาวน์โหลดเอกสารการตรวจราชการ

1. คู่มือการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ดาวน์โหลด

2. ตัวชี้วัดตามนโยบาย รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ดาวน์โหลด

3.ตัวชี้วัดตามนโยบาย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ดาวน์โหลด

4.ตัวชี้วัดตามนโยบาย สพป. สพม. เทศบาล ท้องถิ่น ตชด. ดาวน์โหลด

5.ตัวชี้วัดตามนโยบาย สพป. สพม. ดาวน์โหลด

6.ตัวชี้วัดตามนโยบาย อาชีวศึกษา ดาวน์โหลด

7.แบบรายงานตัวชี้วัดตามนโยบาย สนง.พระพุทธศานา ดาวน์โหลด

8. ตัวชี้วัดตามนโยบาย กศน. ดาวน์โหลด

9. ตัวชี้วัดตามนโยบาย สถานศึกษากลุ่มเอกชน  ดาวน์โหลด